Uppdatering kring Easee’s åtgärdsplan

uppdatering easee

Under gårdagen (240215) återkom Elsäkerhetsverket med ett yttrande kring Easee’s åtgärdsplan. Vi reder här ut vad detta innebär och hur det påverkar dig och dina kunder.

Det har nu snart gått 1 år (14 mars 2023) sedan Easee Home och Easee Charge försäljningsstoppades av Elsäkerhetsverket. Sedan dess har det rådit stor osäkerhet kring vad detta innebär för alla som har en Easee Home eller Easee Charge installerad och hurvida produkterna kan vara farliga eller ej. Elsäkerhetsverket gjorde bedömningen att det inte förelåg någon direkt risk för person- eller sakskada. Det vi vet idag är att försäljningsstoppet inte grundar sig i några inträffade incidenter med produkterna utan att dokumentationen kring produkterna varit felaktig och till viss del bristfällig.

Efter att försäljningsstoppet utfärdades i mars 2023 har Easee överklagat detta beslut, som kommer att tas upp i Kammarrätten under april månad 2024. Emellertid har Elsäkerhetsverket ålagt Easee att senast den 14 mars 2024 åtgärda och därmed avhjälpa de risker som Elsäkerhetsverket anser finnas med de redan monterade Easee Home och Charge. Easee har lämnat in ett förslag på åtgärdsplan där Elsäkerhetsverket den 14 februari 2024 återkommit med svar.

Elsäkerhetsverket har nu granskat den dokumentation och förslag till åtgärd som Easee skickat in och bedömt att underlagen och den föreslagna åtgärdsplanen inte är tillräcklig för att eliminera elsäkerhetsbristerna.


Detta innebär i nuläget ingenting nytt för er eller era kunder. Istället innebär det att vi fortsatt inte har ett konkret besked kring vad som ska ske eller vad som behöver ske med de redan installerade Easee Home eller Charge hos era kunder.

Vi inväntar nu vidare besked och uttalande kring åtgärder från Easee och kommer löpande att hålla er uppdaterade.

För att enklare kunna besvara eventuella frågor följer här några svar på frågor som ni kan komma att få från oroliga kunder.

Tveka inte att kontakta vår kundtjänst eller din lokala säljare om du har några frågor eller funderingar kring Easee och ärendet hos Elsäkerhetsverket.

EASEE’s Q&A

Hur svarar ert företag på Elsäkerhetsverkets utfall?
Svar: Det är tydligt att vi inte har levererat dokumentation enligt Elsäkerhetsverkets förväntningar. Vi arbetar för att ta itu med deras invändningar och förbereder oss också för den förestående rättsprocessen i april.

Var ni medvetna om dessa säkerhetsproblem innan Elsäkerhetsverkets kommunikation?
Svar: Vi har varit medvetna om Elsäkerhetsverkets ståndpunkt sedan deras beslut fattades i mars 2023. Ett beslut som vi överklagade i mars förra året. Produkterna har från början utvecklats med högsta säkerhet i åtanke och de nödvändiga säkerhetskraven och riskbedömningar har validerats av ackrediterade testhus.

Hur kommer denna situation att påverka kunder med installerad laddboxar?
Svar: Våra kunders säkerhet förblir vår högsta prioritet. Vi försäkrar alla våra användare att de fortsatt kan använda sina laddboxar på ett säkert sätt, med stöd av valideringar från ackrediterade testhus.

Vilken tidsplan ser ni för att lösa dessa problem?
Svar: Vi är engagerade i att möta Elsäkerhetsverkets förväntningar och att snabbt ta itu med deras invändningar. Vi förbereder oss också för den kommande rättsprocessen i april 2024.

Kommer det att bli några återkallelser på grund av dessa säkerhetsproblem?
Svar: Vi är fokuserade på den pågående rättsprocessen för att ta itu med eventuella problem och att säkerställa kundsäkerheten. Elsäkerhetsverket har emellertid också uppgivit att kunder kan fortsätta att nyttja produkterna som vanligt.

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av att installera en extern RCD?
Svar: Vår huvudfokus är att säkerställa regelefterlevnad och säkerhet. Vi överväger noggrant eventuella ekonomiska konsekvenser som vår åtgärdsplan kan komma att innefatta.

Är det nu farligt att använda en Easee Home eller Charge?
Svar: Nej, det är inte farligt att använda en Easee laddbox. Kunder kan fortsätta att använda sin Easee Home eller Easee Charge som vanligt medan vi arbetar med att åtgärda de uppmärksammade problemen. Elsäkerhetsverket har inte infört något användningsförbud för Easee Home eller Charge.

Kommer Easee att få mer tid att lösa dessa problem?
Svar: Vår tidsplan är inriktad på den kommande rättsprocessen i april, där vi siktar på att lägga fram vår ståndpunkt.

Hur kan användare försäkras om Easee Home och Charge säkerhet?
Svar: Användarsäkerheten är vår högsta prioritet. Våra laddboxar har testats och bekräftats säkra av ackrediterade testhus, och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller Elsäkerhetsverkets förväntningar.

Varför godkänner inte ESV åtgärdsplanen om huvudproblemet huvudsakligen var dokumentation, som nu är på plats?
Svar: Med respekt för den kommande rättsprocessen önskar vi inte spekulera i detta. Vi säkerställer nu att alla våra produkter uppfyller alla säkerhetsstandarder och avser att ta itu med de uppmärksammade problemen. Vår prioritet förblir säkerheten och tillförlitligheten hos våra produkter, för att säkerställa att de uppfyller de högsta standarderna.