Beslut från Elsäkerhetsverket - Ingen åtgärd krävs för Easee Home och Easee Charge

easee-vägg

Den 22 april utfärdade Elsäkerhetsverket ett beslut angående laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Ingen åtgärd krävs för redan installerade laddboxar.

Elsäkerhetsverkets pressmeddelande kan läsas här.

Beslutet är att inga åtgärder krävs för redan installerade Easee Home och Easee Charge.

Elsäkerhetsverket gör bedömningen att risken är så låg för fel av allvarlig karaktär att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. Elsäkerhetsverket vill dock att Easee tar fram en prognos över förväntade fel och uppföljning av utfall.

Elsäkerhetsverket gör bedömningen att de möjliga fel som kan uppstå inte utgör en allvarlig risk för skada på person eller egendom.

Försäljningsförbudet för Easee Home och Easee Charge fortsätter att gälla p.g.a. brister i dokumentation och att teknisk konstruktion inte uppfyllde gällande krav.

Easee har två veckor på sig att överklaga. De har också två månader på sig att inkomma med sin prognos och 10 månader innan utfallet ska återrapporteras.

Sedan försäljningsförbudet har Easee lanserat modellen Easee Charge Lite som ersätter Easee Home och inom kort lanseras modellen Easee Charge Core som ersätter Easee Charge.