Köpvillkor Skårebo Energi AB

Allmänt

Dessa villkor är gällande från och med den den 1 januari 2023 (”Köpvillkoren”). Vi äger rätt att justera Köpevillkoren som därefter gäller avseende de avtal som ingås därefter.

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på skarebo.se finns bara på svenska. Omfattningen av tjänsterna och produkterna bestäms av dessa Köpvillkor och orderbekräftelsen. Handlingarna kompletterar varandra. Vid motstridiga uppgifter i Köpvillkoren och orderbekräftelsen gäller bestämmelserna i orderbekräftelsen om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.

För att kunna handla på skarebo.se måste du ha fyllt 18 år.

Dessa Köpevillkor gäller när du gör en beställning via skarebo.se eller någon av våra säljare. Villkor som riktas specifikt mot Konsument, Återförsäljare eller Näringsidkare gäller endast för Köpare som uppfyller definitionerna i punkten 1 nedan.

Där det i dessa Köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parter och definitioner

”Säljaren” är: Skårebo Energi AB som säljer varor på skarebo.se. Säljaren benämns nedan även som ”vi”, ”oss” eller ”Skårebo”.

Kontaktuppgifter till Skårebo Energi AB:
Org.nr. 559277-1355.
Adress till huvudkontoret: Industrigatan 18, 553 02 Jönköping, Jönköpings län.
Telefon till kundtjänst: 010 – 33 33 319

”Köparen” är: den Konsument, Återförsäljare eller Näringsidkare som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan även som ”kunden” ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

”Konsument” är: den fysiska person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

”Näringsidkare” är: den fysiska eller juridiska person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten – med undantag för Återförsäljare.

”Återförsäljare” är: den fysiska eller juridiska person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten i syfte att vidareförsälja köpta Produkter.

”Slutkund” är: den fysiska eller juridiska person som en Återförsäljare vidareförsäljer Produkten till.

”Produkter” är: samtliga de produkter som försäljs av Skårebo till Köparen.

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej. Om du som Näringsidkare eller Återförsäljare inte önskar acceptera anbudet, ska du skriftligen meddela oss detta inom [7] dagar från det att du fått orderbekräftelsen, underlåtelse att göra så anses utgöra en accept. Om du har beställt mer än en Produkt kan det förekomma att du får Produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om Produkten är slutsåld eller av annan anledning är otillgänglig. Om en Produkt är slutsåld/otillgänglig får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Besked om detta ska lämnas inom [7] dagar från det att du som är Näringsidkare eller Återförsäljare mottagit förslaget på ersättningsprodukt, om besked ej lämnas får vi fritt välja mellan att fullfölja och annullera beställningen.

Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning. I inget fall är en beställning bindande förrän vi avgivit skriftlig orderbekräftelse.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande (dock inte för kund som är Konsument och som inte borde insett att priset var en följd av ett skriv- eller tryckfel).

Vi kan i vissa fall tillgodose ändringar i lagd beställning fram till dess att varan skickas från vårt lager.

Vi har rätt att justera avtalat pris med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig, pandemi eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser material eller tjänst som är nödvändig för vår leverans, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material eller tjänst som är nödvändig för vår utförande av leverans. En onormal prisförändring ska enligt dessa Köpvillkor vara en prisförändring som överstiger 5 procent. Vid prisjustering gentemot Konsument som överstiger 10 % har Konsumenten rätt att kostnadsfritt frånträda avtalet om Skårebo meddelas inom skälig tid och innan det att Produkten levererats eller tjänsten påbörjats.

Skårebo Energi AB tar inget ansvar för att huvudsäkringarnas kapacitet är tillräcklig i Köparens eller Slutkunds fastighet.

Om det finns solceller eller annan utrustning som påverkar installationen av laddstation på installationsplatsen behöver du meddela oss detta vid köptillfället.

3. Installerat & klart

Skårebo är ett auktoriserat Elinstallationsföretag och vi samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Vi har egna installatörer men de flesta av installatörerna är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner

Vid installerat & klart så levererar vi i enlighet med orderbekräftelsen som du fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår vid var tid gällande prislista. Kontakta oss för aktuell prislista. Arbeten utöver beställningen kan beställas direkt av installatören och faktureras då av Skårebo efter utfört arbete.

3.1 Köp av Installationstjänster

Köparen eller Köparens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Skårebo eller dess samarbetspartner får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen.

Köparen ska även tillgängliggöra installationsplatsen genom att:

a) ta bort lösa föremål kring och på installationsytan,

b) tillse att erforderliga nödvändiga tillstånd finns från berörda myndigheter eller annan,

c) säkerställa att fungerande internetanslutning finns tillgänglig på installationsplatsen (om Produkten är sådan som kräver anslutning till internet),

d) tillhandahålla Skårebos montörer med möjlighet att nyttja toalett,

e) tillse att Skårebos montörer har en säker åtkomst till monteringsytan under utförande och garantitid,

f) säkerställa att befintligt elsystem är lämpligt och i godtagbart skick för att installation ska kunna ske utan tilläggsarbeten avseende elsystemet,

g) vid behov tillhandahålla Skårebo med el-schema samt ritningar och konstruktionsberäkningar för fastigheten,

h) se till att det finns fri arbetsyta runt installationsytan, samt

i) i övrigt se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att Produkten kan installeras.

Om Skårebo eller dess samarbetspartner inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Skårebo rätt att fakturera kunden de kostnader som detta orsakar. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Skårebo’s orderbekräftelse och ska meddelas till Skårebo via email på kontakt@skarebo.se med angivande av ordernumret.

Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än kunden ansvarar kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats innan installationen påbörjas.

Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

Omfattning Standardinstallation - Standard 16A 3-fas (11kW) *

Detta ingår: Installation av laddbox på vägg, Förläggning av kabel max 12 meter (5G2,5mm2) från elcentral/undercentral), 4 arbetstimmar inkl. restid. Montering av 3-fas 16A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp. Max 2 väggenomföringar i gips/trä eller 1 väggenomföring med tätning i tegel eller betong. Inkoppling och idrifttagning av laddbox. Körning ingår med 60 km från närmsta depå T/R. Garanti på installationen 2 år.

Omfattning installation – Anpassad installation 16A 3-fas (11kW)

Detta ingår: Installation, inkoppling och driftsättning av Easee laddbox på löpande räkning. I grundpriset ingår 3 arbetstimmar.

Pris för servicebil inkluderar 5 mil T/R. Garanti på installationen 2 år.

Omfattning installation - Med egen installatör- För dig som har eller vill nyttja egen installatör för installationen

Detta ingår (Så går det till om du vill använda egen installatör): För att kunna få ta del av grönt teknikavdrag behöver din installatör skicka kostnaden(fakturan) för din installation till oss på Skårebo. Vi tar då upp fakturan hos oss, betalar den åt dig och lägger på din installationskostnad på din beställning, med avdrag för grönt teknikavdrag. För detta tar vi ut en avgift. För aktuella priser se vår hemsida.

3.2 Särskilda villkor vid köp via egen installatör

Fakturan från din installatör ska ställas ut på:

SKÅREBO ENERGI AB
INDUSTRIGATAN 18,
553 02 JÖNKÖPING.

Fakturan ska sedan skickas per e-post till inbox.lev.1085491@arkivplats.se

Fakturan ska märkas med ditt namn och ordernummer du fått från oss. Om vi inte fått er faktura från din installatör inom 45 dagar från det att leverans skett från oss äger Skårebo rätten att fakturera hela belopp, inkl. skattereduktion. Reglering om ev. återbetalning av mellanskillnad regleras när fakturan inkommit. Skårebo förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket nekas. Betalningsvillkor är 10 dagar. Skårebo förbehåller sig även rätten att fakturera utestående belopp för det fall att någon del av tillägg utöver standardinstallation är tvistig. I sådant fall kommer inte Skårebo att söka någon skattereduktion för ”Grön Teknik” för dig som kund utan kommer då att fakturera Skårebos kvarvarande kostnad, samt det material som har beställts genom Skårebo. Resterande tvistiga del får hanteras mellan respektive installatör och kund.

Skårebo tar inget ansvar för installationens utförande eller resultatet av installationen, alla krav som inte är hänförliga till Produkten ska riktas mot installatören.

3.3 Förutsättningar för installation

Arbete utöver vad som ingår i grundpriset debiteras utifrån gällande prislista. Även material debiteras enligt gällande prislista.

(Material som ej listats i prislistan debiteras utifrån inköpspris + 20% materialpåslag). Gräv, schakt och återställning ingår ej. Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej. Hjälpmedel som exempelvis lift eller ställning ingår ej. Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07:00-16:00.

3.4 Övriga villkor

Tillkommande arbete, mer omfattande eller tidskrävande installation, utöver det som ingår installationspaketen sker på löpande räkning och debiteras kund utifrån prislistan.

Med tilläggsarbeten enligt föregående stycke likställs arbete som föranleds av att förutsättningarna m.m. avviker från vad Skårebo haft fog för att förutsätta, eller att förhållandena i övrigt avviker från vad som angivits av kunden.

Vid beställning av installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna installationspaket.

Om kund själv begär fördröjning av installation, till exempel pga. försenad leverans av bil eller pga. väderförhållanden, tjäle med mera, eller om installationen av annan anledning inte kan genomföras inom 45 dagar efter att vi mottagit och registrerat din order och prishöjning sker innan installationen kan utföras, gäller de nya priserna. Skårebo ansvarar inte för lokalt nät eller mobiltäckningen på platsen. Du som kund är ansvarig för att det finns lokalt nät/mobiltäckning på platsen.

4. Betalning

När du handlar på Skarebo.se är det Skårebo Energi AB som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du kontakta Skårebos kundtjänst på 010 – 33 33 319.

Alla priser på skarebo.se är inklusive moms. I vår återförsäljarportal visas priserna exklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vi fakturerar efter leverans eller installation och fakturan från oss skickas av Skårebo Energi AB till dig. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto för Konsument och 20 dagar netto för Återförsäljare eller Näringsidkare om inget annat har avtalats.

Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp med faktura. Vid köp mot faktura kan en sedvanlig kreditprövning vidtas och leverans vägras om denna indikerar bristande betalningsförmåga.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

5. Öppet köp

Skårebo tillämpar inte öppet köp.

6. Leverans och försening

Leveransen av Produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för Produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått Produkterna i din besittning. Avlämnas Produkten inte i rätt tid och beror det på kunden eller något förhållande på kundens sida, går risken över på kunden när Skårebo har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in Produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg.

Om leveransen av Produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om Produkten (Produkterna) är slutsåld(a).

Skårebo har rätt till erforderlig förlängning av leveranstiden, om Skårebos färdigställande försenas, förhindras eller försvåras på grund av omständigheter utanför Skårebos kontroll exempelvis men inte uteslutande leveransförsening hos leverantör, störningar i elnätet, mjukvaruuppdateringar eller mjukvarufel hos tredje part, pandemi, strejk, åska, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighets beslut eller föreskrift, terrorism, som Skårebo inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att Skårebo inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan.

Skårebo är inte skyldig att utföra leveransen eller tjänsten, om det föreligger ett hinder som innebär att utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för Skårebo som är oskäligt stora.

Vid försening får kunden hålla inne betalning, dock endast så mycket av betalningen som fordras för att ge kunden säkerhet för hans krav på färdigställande av tjänsten eller leverans av Produkt.

Om du har beställt mer än en Produkt kan det hända att du får Produkterna i separata försändelser.

7. Reklamation och ansvar

7.1 Reklamation

Efter att du har tagit emot Produkterna ska du så snart som möjligt undersöka om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om Produkterna har blivit skadade under transporten eller om Produkterna annars har fel eller brister.

Om Produkterna har fel eller brister som Skårebo ansvarar för enligt gällande avtal kan du kräva att felet åtgärdas om detta kan ske utan oskälig kostnad för Skårebo. Om felet inte kan avhjälpas på distans och det beslutas att elektriker/installatör/tekniker ska besöka platsen står Skårebo endast för kostnaden om fel konstateras i den reklamerade produkten. För fel i kunds egen elanläggning pga. tidigare felkopplingar/dragningar, föråldrade eller uttjänta komponenter/elmaterial eller på annat sätt olika fel som ej har med ett köp av produkt eller installation från Skårebo att göra, ansvarar kunden själv för de kostnader som uppstår vid platsbesök och de eventuella åtgärder som krävs. Anmälan om fel och brister hos Produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Reklamation måste ske inom [14] dagar efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Rätten att reklamera gäller i två år efter att du tog emot Produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Skårebo Energi AB.

Om Produkterna har fel eller brister som Skårebo ansvarar för enligt detta avtal kan Konsument kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen. Konsumenten kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos Produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Konsument har dock alltid två månaders reklamationstid. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot Produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Skårebo Energi AB.

7.2 Ansvar

Skårebo är skyldig att utge ersättning för direkt förlust som vi orsakat genom att bryta mot dessa Köpvillkor. Kunden ska med omsorg verka för att förlusten minimeras. Ersättning för indirekt förlust ska inte utgå.

Skårebo är inte skyldigt att ersätta kunden för förlust på grund av omständigheter som ligger utanför Skårebos kontroll inklusive leveranstider och fel som vållats av det allmänna och/eller lokala elnätet.

Skårebo är inte ansvarig för att ersätta kund för förlust i näringsverksamhet.

Om inte annat följer av produktansvarslagen (1992:18) eller annan tvingande lag, ansvarar Skårebo inte för sakskada eller ren förmögenhetsskada med anledning av produktskada hänförlig till Produkt som vidareförsålts av Återförsäljare.

Om tredje man gör gällande rätt till sådan ersättning genom att rikta krav mot Skårebo, har Skårebo rätt att av Återförsäljaren återfå vad han betalat till tredje man (jämte eventuella skäliga utgifter för juridiskt biträde) enligt lagakraftvunnen dom eller förlikning som godkänts av Återförsäljaren.

7.3 Force Majeure

Ingen av parterna ska gentemot den andra parten ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av dennes skyldigheter enligt dessa Köpevillkor eller för annan underlåtenhet, om sådan försening eller underlåtenhet är orsakad av leveransförsening hos leverantör, störningar i elnätet, mjukvaruuppdateringar eller mjukvarufel hos tredje part, pandemi, strejk, åska, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighets beslut eller föreskrift, terrorism eller av någon annan omständighet utanför parts skäliga kontroll (”Force Majeure-händelse”). Den part som är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Köpevillkor på grund av Force Majeure-händelse ska omedelbart informera den andra Parten om sådan händelse och vidta skäliga åtgärder för att avlägsna eller övervinna hindret för fullgörelse. Skulle en Force Majeure-händelse pågå under mer än [3] månader, ska båda parter ha rätt att säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan dock utan begäran om skadestånd.

8. Ångerrätt och avbeställning

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger Konsument rätt att ångra sitt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att Konsument senast inom 14 dagar efter att Konsument har tagit emot Produkten meddelar säljaren att Konsument vill använda ångerrätten, i första hand genom att skriftligen meddela säljaren via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.

För att kunna använda ångerrätten måste Produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när Konsumenten mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att Konsumenten har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla Produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från Konsumentens meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar Konsumenten själv.

Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot Konsumentens meddelande förutsatt att Skårebo inom denna tid fått varan i retur.

Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget. Undantag är Produkter med abonnemang eller tjänster som ej kan returneras eller att Produkten varit installerad.

Varan ska returneras till vårt returcenter:

Skårebo Energi AB, Östra Brogårdsgatan 5388 40 Trekanten

Avbeställer Konsumenten installationstjänsten innan den påbörjats har Skårebo rätt att ta ut en avgift om 500 kronor som ersättning för de kostnader som föranleds av avbeställningen. Avbeställer Kunden Tjänsten vid en senare tidpunkt, har Skårebo, utöver 500 kronor, rätt till ersättning i enlighet med 42 § konsumenttjänstlagen

9. Återtagandeförbehåll

Skårebo förbehåller sig rätten att återta det material och Produkter som ännu inte tillförts fastigheten så som fastighetstillbehör tills kund har fullgjort samtliga betalningar enligt gällande avtal. Kunden får inte skada materialet eller förfoga över det genom vidareförsäljning, konsumtion, infogande i annan egendom eller bearbetning av varan så att den förlorar sin identitet, förrän dess att kunden fullgjort samtliga betalningar enligt gällande avtal.

10. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) När du besöker webbplatsen tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Användning av information och syfte. Den information vi samlar in från dig kan användas för att: Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) Förbättra vår hemsida Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning. Utlämnande till tredje part Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Informationsskydd Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (till exempel fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 2020-04-20 Cookies Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Radera personuppgifter Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Du kan när som helst kontakta oss på kontakt@skarebo.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter. Samtycke Genom att använda vår webbplats & kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

11. Konsumentlagstiftning

Dessa Köpevillkor är inte avsedda att begränsa Konsuments rättigheter som denne har enligt tvingande lagstiftning. Skulle någon bestämmelse i Köpevillkoren eller del därav befinnas ogiltig eller inte tillämpbar av domstol eller annan myndighet, ska vad som återstår av sådan bestämmelse och övriga bestämmelser i Köpevillkoren alltjämt vara gällande om inte parts åtaganden utan den ogiltiga delen av Köpevillkoren framstår som oskäligt betungande.

12. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om det inte är möjligt avgörs tvist av allmän domstol.

Konsument kan också anmäla tvister till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm. Konsumenter kan även få vägledning av hemkommunens konsumentvägledare eller Hallå konsument.

13. Abonnemang

Om du har tecknat ett abonnemang, till exempel Skårebo Monta Services, eller en Produkt med abonnemang godkänner du Skårebos villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa abonnemang.

14. Grön teknik

Kund som vill nyttja avdrag för Grön teknik eller ROT-avdrag är skyldig att på begäran uppvisa intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion som Kunden utnyttjat under året. Kunden är skyldig att betala återstående kostnad till Skårebo om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter Skårebos ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp.

Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Skårebo framställt krav jämte en administrativ avgift om 500 kronor.

Kunden försäkrar att Kunden är ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet, samt att Kunden uppfyller samtliga krav för att vara berättigad till ROT-avdrag eller Skattereduktion för grön teknik.

För fullständiga regler och villkor besök Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se